Nová zelená úsporámZákladní pravidla NZÚ pro 3. výzvu pro rodinné domy

OBLASTI PODPORY

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. 12. 2021

Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

PRAVIDLA

Ø Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).

Ø Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách Programu na www.novazelenausporam.cz.

Ø Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

Ø Budova, na niž je poskytnuta podpora, musí splňovat definici rodinného domu, a to jak před realizací opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace).

Ø Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

Ø Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.

Ø Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů (vyplácena až po dokončení realizace opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů).

Ø U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.

Ø Maximální výše podpory pro jednoho žadatele v rámci této výzvy je 5 mil. Kč.

Ti, kteří žádají o dotaci z tohoto programu, mají k dispozici bezplatnou informační linku 800 260 500 (PO - PÁ od 7:30 do 16:00) a internetové stránky www.nova-zelenausporam.cz.

Žadatelem se může stát téměř kdokoliv. Například majitelé bytových či rodinných domů (fyzické osoby), ale i společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a vesnice (včetně městských částí), právnické osoby a další.